Thursday, December 29, 2011

تحریر الوسیله بخش نکاح و
1 -  اگر کسی حیوانی را وطی کند ( سکس با حیوان داشته باشد ) و منی از او بیرون آید غسل تنها کافی است و اگر منی بیرون نیاید چنانچه پیش از وطی وضو داشته باشد باز هم غسل تنها کافی است و اگر وضو نداشته باشد ، احتیاط واجب است که غسل کند و وضو بگیرد .
2 -   اگر کسی با اسب و الاغ و قاطر وطی کند گوشت آنها حرام میشود و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند   اگر کسی با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کند بول و سرگین ( شاش ) آنها نجس میشود وباید آنها را بدون آنکه تاخیری بیفتد آن حیوان را بکشند و بسوزانند .
3 -  دحتران عمه و خاله بر کسیکه با مادر آنها یعنی با عمه یا خاله خود زنا کرده باشد حرام میشوند اما اگر به عمه یا خاله به شبه دخول کرده باشد حرام نمی شود .
4 -  اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، چه در زن باشد و چه در مرد چه در قبل ( جلو ) و چه در ( دبر ) چه بالغ باشد چه نابالغ گرچه منی بیرون نیاید هر دو جنب ( نجس ) میشوند . ولی اگر شک کند که بمقدار ختنه گاه داخل شده یا نه ، غسل بر او واجب نیست  .
5 -  زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذتی که شوهرش میخواهد تسلیم او کند و اگر در این موارد اطاعت شوهر را نکند گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل ندارد . 
6 -  اگر کسی با عمه یا خاله خود زنا کند ، دختر آنها را نمی تواند بگیرد ولی اگر دختر آنها را عقد کرده وبعد با آنها زنا کند عقد آنها اشکالی ندارد .
7 -  اگر با مادر یا خواهر کسی ازدواج نماید و بعد ازدواج با آن کس با آن کس لواط کند  آنها بر او حرام می شوند . 
 9 -  کسی که آلتش را بریده اند اگر کمتر از مقدار ختنه گاه را هم داخل فرج کند ، روزه اش باطل میشود ولی اگر چنین کسی که آلتش بریده اند شک کند که دخول شده یا نه روزه اش صحیح است .
10 - زنی که صیغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجی ندارد .
 11 -  زنهای سیده بعد از تمام شدن 60 سال یائسه میشوند و زنهایی که سیده نیستند بعد از تمام شدن 50 سال یائسه میشوند .
12– کسی که آلتش را بریده اند اگر کمتر از مقدار ختنه گاه را هم داخل فرج کند ، روزه اش باطل میشود ولی اگر چنین کسی که آلتش بریده اند شک کند که دخول شده یا نه روزه اش صحیح است .

مساله 2401 : اگر دراثر حادثه ایی با عمه یا خاله خود زنا کند ، مثلاً شب دراطاقی در طبقه بالا خوابیده ودرست زیرهمان اطاق در طبقه پایین عمه یا خاله اش خوابیده وزلزله اتفاق افتاد که براثرآن زلزله حائل بین دو طبقه از بین رفت واو ازبالا زوی عمه وخاله اش فرود آمد واتفاقی « ذکرش» بر« فرج » او دخول کرده ؟! لازم نیست خودداری کند و میتواند کارش را تمام کند وبعد هم با دختر او مزاوجت نماید .

این هم یک صفحه از کتاب تحریرالوسیله خمینی 
در بخش نکاح