Saturday, December 26, 2009

وقتی ملاحسنی با سلاح پیشنماز میشودملاحسنی درنماز جمعه : زنها به سه دسته اند :  اول زنهای بی حجاب هستند
که مانند اتوبوسند  یعنی هرکس میتواند سوار آنها بشود
 دسته دوم :  آنهایی که حجاب بدون چادر دارند ومعمولا مانتوبتن میکنند وروسری
  برسردارند .  آنها مانند تاکسی هستند که افراد مشخص را سوار میکنند
وبالاخره زنهایی مانند زن امثال بنده که مثل الاغند که فقط یک نفر میتواند از آنها سواری بگیرد
         

Tuesday, December 22, 2009

آخرین اسناد احمدی نژاددرست است که این مستکبران به دنبال نفت وثروت  این کشورهستند ، اما درزیر همه اینها یک استدلال برای خود دارند وبراساس آن عمل میکنند . البته آنها درخبرها افشا نمی کنند . ما اسناد آن را بدست آوردیم که آنها معتقدند یکی از خاندان پیامبر اکرم دراین نقطه ظهور کرده وریشه همه ظالمان عالم را خواهد خشکاند . آنها همه این نقشه ها را کشیده اند که جلوی ظهور حضرت رابگیرند

Wednesday, December 16, 2009

مقام زن !!!

قانون مجازات اسلامی ماده سیصد میگوید :
خونبهای قتل زن مسلمان ، خواه این قتل بطورعمد صورت گرفته باشد خواه غیرعمدی ، پنجاه شتراست .
ماده چهارصد وسی وپنج میگوید :
خونبهای قطع بیضه چپ یک مرد مسلمان ! شصت وشش شتر است وخونبهای قطع بیضه راست آن مرد مسلمان سی وچهار شتر! وخونبهای قطع هردوبیضه چپ وراست یک مرد مسلمان صد شتراست .
***
تنها بیضه چپ یک مرد مسلمان از جان یک زن مسلمان بیشتراست . حالا حساب کنید که جان زن نامسلمان چقدر ارزش دارد .

Tuesday, December 08, 2009

ارتباط تلفنی با حضرت ثامن الائمه

ایرنا : معاون اماکن متبرکه آستان قدس رضوی گفت : بیش از 50 هزار نفراز مشتاقان واراتمندان حضرت امام رضا درایام تعطیلات نوروزی از راه دور با تلفن با ساحت آن حضرت سلام وعرض ادب کردند .
سید احمد علوی موذن روزیکشنبه به خبرنگار ایرنا افزود : اراتمندان به حضرت ثامن الائمه از نقاط مختلف داخل وخارج کشور با گرفتن شماره تلفن های حرم مطهر رضوی از راه دور با آن امام همام ارتبا ط برقرار میکنند .
وی اعلام کرد : مرکز مخابرات حرم مطهر تلفن های مشتاقان را به بیت خدام و یا فراشان که درنزدیکی روضه منوره حضرت رضا واقع است متصل وسپس خادم گوشی تلفن را بسوی ضریح مطهرگرفته وتماس گیرنده از راه دور به حضرت رضا سلام وعرض وادب میکند .
علوی گفت : طی یک سا ل یک میلیون و23هزار و269 نفر مشتاق از راه دور با برقراری تماس تلفنی با حرم مطهررضوی به حضرت ثامن الحجج سلام کردند .

Thursday, December 03, 2009

آنچه اسلام به ایران داد - نوشتاری از صادق هدایتما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده بگورکنیم . ما برای خودمان تمدن و ثروت وآزادی داشتیم وفقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما گرفتند و بجابش فقر و پشیمانی و مرده پرستی  و گریه وگدایی وتاسف واطاعت ازخدای غدار وقهار و آداب کونشویی وخلا رفتن برایمان آوردند ، همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ وبدبختی است .
چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه وزوزه و پرستش اموات همه اش سر و کار دارند . برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده ، زنده ها باید به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند .
... ، در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند . بعد این حوض کثیفی که دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره موذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و افسون میخوانند .
 عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است خدای جهودی آنها قهار و جبار و کین توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردم را میدهد و پیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دخل اُمتش را بیاورد و آنقدر از آنها قنل عام بکند که تا زانوی اسبش درخون موج بزند .
تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسربرد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد . همه اش زیرسلطه اموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قوانین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند کاری که پست ترین جانوران نمیکنند .
عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی و هنری بپردازند . کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه واستعامنه قلیله و کثیره بحث کنند .
این مذهب برای یک وجب پایین تنه از عقب وجلو ساخته و پرداخته شده ، انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت ، خدا آخرین فرستاده خود را ماموراصلاح این امور کرده !
تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پایین تنه را از آن حذف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد . بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سر و کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند و یا تحویل بدهند .
سرتاسرممالکی را که فتح کردند . مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جاسوسی و دو رویی  و دزدی و چاپلوسی و کون آخوند لیسی مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل صحرای برهوت درآوردند .
اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد و خود موسی از آن ترسید این اژدها هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد . همین روزی پنج بار دولا راست شدن جلو قادرمتعال که باید  بزبان عربی او را هجی کرد . کافی است تا آدم را توسری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورند .
مگر برای ما چه آوردند ؟ معجون دل به هم زنی از آرا وعقاید متضادی که از مذاهب و ادیان وخرافا ت پیشین ، هول هولکی و هضم نکرده استراق و بی تناسب بهم درآمیخته شده است . دشمن ذوقیات حقیقی آدمی ، و احکام آن مخالف با هرگونه ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب شمشیر به مردم  زورچپان کرده اند .  یعنی شمشیر بران و کاسه گدایی است ، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم هرچه پول و جواهر داشتیم  چاپیدند . آثارهنری مارا از میان بردند و هنوز هم دست بردارنیستند .
هر جا رفتند همین کار را کردند .

صفحه جدید !!؟