Saturday, July 30, 2011

پناهگاه حیوانات


به نظر میرسد که ایران اسلامی هم مانند کشورهای متمدن یاد گرفته است که حقوق حیوانات و حتی  مادون حیوان را همانطور که در عکس مشاهده میکنید  رعایت کند . این پیروزی خجسته باد


خیام - احمد شاملو


عکسهایی که شما را به گریه خواهد انداخت

در جهان میلیونها نفر با دیدن این عکسها  گریه کردند  . در تصویر نخست پرنده ای زخمی بر خاک افتاده است ، در تصویر دوم جفتش به کمکش می آید و برایش غذا می آورد . در تصاویر بعدی وقتی که متوجه میشود که او مرده است شروع به  ضجه و فریاد میکند .Friday, July 29, 2011

امام محمد غزالی زن را به ده حیوان از جمله خوک و بوزینه و سگ و روباه و موش تشبیه کرده است
نصیحة الملوک امام محمد غزالی ( فیلسوف - متکلم - و فقیه ایرانی  )  کتابی است در باره پند و اندرز به پادشاهان و وزرا و امرا ، که پس از کیمای سعادت بزرگترین و مهمترین کتاب او محسوب میشود . در بخشی از این کتاب در مورد زنان آمده  است : خداوند زنان را به علت نافرمانی حوا و خوردن گندم عقوبت کرده است .

« حق تعالی زنان را هشت ده  عقوبت فرمود کردن ،  اول حیض ، دوم زادن  سوم جدا شدن از پدر و مادر و مرد بیگانه را شوهر کردن  چهارم به نفس خویش آلوده شدن  پنجم آنکه مالک تن خویش نباشد ششم کمی میراث  هفتم  طلاق که به دست ایشان نگردد  هشتم آن که مرد را با چهار زن حلال کرد و زن را با یک شوی نهم آنکه درخانه معتکف باید بودن  دهم   آنکه در خانه سر پوشیده دارد یازدهم آنکه گواهی دو زن برابر یک مرد نهاده اند دوازدهم آنکه از خانه بیرون نیارد تنها ، مگر با کسی از محارم  سیزدهم آنکه مردان را نماز عید و نماز آدینه و نمازه جنازه بود و از پس جنازه روند و عزا کنند و زنان را این ها نباشد  چهاردهم  امیری را نشایند و نه نیز قضا را و نه حکم را  پانزدهم آنکه فضل را هزار بهره است و یک بهره از آن زنان راست  شانزدهم  آنکه چندانکه جمله امت را عذاب بود یک نیم زنان فاجره را بود  هفت دهم چون شویش بمیرد چهار ماه و ده روز عدت بباید داشتن هشت دهم  آنکه چون شویش طلاق دهد سه ماه یا سه حیض عدت بیابد داشتن » 

امام محمد غزالی در این کتاب سیرت و خوی زنان را به ده حیوان تشبیه نموده است : 
«  1 - خوک  2 - بوزینه  3 - سگ  4 - مار  5 - استر  6 - کژدم  7 - موش  8 - کبوتر  9 - روباه  10 - گوسفند  .  جناب غزالی بهترین زن را زن با سیرت و صفت گوسفند دانسته است .


این متفکر جهان اسلام ادامه میدهد :
« و آنکه خوی سگ ماند آن است که هر وقتی شوی با وی سخن گوید بر وی اندر جهد و بانگ بر او زند و جنگ کند مانند سگ ، و چون کیسه سیم و زر ببیند و خانه پر نعمت میوه و گندم و گوشت و هر آنچه بدین ماند . شوی را کرامت کند و گوید جانم فدای تو باید ، وحق تعالی مکروه تو مرا منمایاد و مرگ من پیش تو باد و چون بر خلاف این بود همچو سگ به روی شوهر اندر جهد و دشنام دهد و حسب و نسب او را بنکوهد و بیرونش کند و گوید که تو درویشی و آن روز البته خاموش نشود .. و آن زنی که خوی استر دارد »
این فقیه عالیقدر اما در مورد مردان میگوید :
 مرد باید که با حمّیت و رشکین بود و بر اهل و مردم خویشتن ، بر اهل و مردم خویشتن زیرا که حمیت از دین بر خیزد و بی حمّیت بد دین بود ، و فی المثل غایت رشک و حمیت تا بدان حدّست که چنان واجب کند که هاون زنان ( را ) مردان بیگانه نشنوند »


Thursday, July 28, 2011

نرخ شرف رهبر قاتل دو قران استای مردم محنت زده ماه رمضان است
نرخ شرف رهبر قاتل دو قران  است
ملا بزند بر سر منبر به سر خویش
سوگند که هر روزه خور از فتنه گران است
از کاسه دو چشمان مخالف به در آریم
حتی کره ماه اگر رقص کنان است
هان از نظر مکتب اسلام ولایی
شلوارک لی دشمن قرآن و اذان است
ما(ه)واره نبینید و نبینید و نبینید
ابلیس در آن جعبه ی جادویی نهان است
بی قورمه ی سبزی به مساجد پشه ای نیست
مفت است و دل و روده و جانم به فغان است
زن را بگذارید که در خانه بماند
او منشاء هر وسوسه در پیر و جوان است
شادی نکنید اشک به هر گوشه بریزید
حتی که خدا هم به خدا دل نگران است
همخوابه شدن با خر اگر صیغه بخوانید
از خوی بسیجی به دل و دیده نشان است
سر پیچی ِ از امر «ولی » مثل تجاوز
در مخرج جمهوری اسلامی مان است
این دین پر از جهل و جنون زنده به خون است
هر چند که شالوده آن در نوسان است
بنگر ز ته چاه فراری شده « مهدی»
در پشت سرش نایب برحق زمان است

***
این قیمت نان در وطن ما چه گران است
نرخ شرف رهبر قاتل دو قران است

امام زمان 309 سال و امام علی 44000 سال حکومت می کنند


Wednesday, July 27, 2011

تاریخ کردستان را کردها با خون خود نوشته اند


اعدام یازده تن از همیهنان کرد توسط جنایتکاران جمهوری اسلامی

Tuesday, July 26, 2011

Wednesday, July 20, 2011

نمی بخشم و فراموش نمی کنم« الاغ تندتر »  « دیوث حرکت کن »  چشم بندم را سفت و سخت بسته بودند و جایی را نمی دیدم . زمین و زمان دور سرم می چرخیدند ، افرادی مثل من اگر دستگیر میشدند خانواده ها فکر بر گشتن و آزاد شدن را از سرشان بیرون میکردند . این جنایتکارها حتی بچه های 13 و 14 ساله را بی اسم و رسم و بی آنکه کوچکترین سرنخی از فعالیت های سیاسی شان داشته باشند به چوبه های دار سپرده بودند . انگار از آسمان تبر میبارید ، همه جا ، همه چیز رنگ خون میداد .  در سکوتی مرگبار شور و شوق های دوران انقلاب خوابیده  بود یعنی سرکوبش کردند و خاکستر یاس را در هوا میپراکندند . سگهای ولایت زوزه کشان با پوزه های کف کرده و خون آلود صدای هر مخالفی را با گلوله پاسخ میدادند . در نقطه دستگیری ام در خیابان ، درست چند متر آنطرفتر در یک خانه تیمی صدای شلیک گلوله ها  بگوش میرسید  . بعدها شنیدم که یکی از اعضای آن خانه تیمی که مهدی اسمش بود تیر خورده و سپس بجای اینکه او را به بیمارستان برسانند وحشیانه به تخت شکنجه اش  میبندند  و در زیر ضربات مشت و لگد میکشند .

برنامه « نود » محصول مافیا و تهیه کننده آن خطوط قرمز نظام را زیر سئوال برده است


رمضان شجاعی کیاسری نماینده مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما در گفت و گویی با  « نسیم بیداری »  نسبت به نفوذ مافیا در صدا و سیمای رژیم هشدار داد : « متاسفانه یکی از اشکالاتی که هم اکنون در صدا و سیما وارد است این است که مافیا گونه در بدنه این سازمان در محتوا ، شکل ، کمیت و کیفیت برنامه ها خود را نفوذ داده است . این موضوع برای صدا و سیما بسیار خطرناک است ، چرا که آنچه که باید دنبال شود اهداف و خاستگاه نظام و برنامه های خود ریاست سازمان باشد . اما تهیه کنند برنامه ای همچون « نود » فردی است که تا به حال بسیاری از خطوط قرمز و اصول عقاید ملی و دینی ما را زیر سئوال برده است . اما تا کنون هیچ بر خوردی با آن  نکرده است . 
این برنامه تقلید از شبکه های برون مرزی است که با سئوالات بسیار سطح پائین فضایی را بوجود آورده است که در شان مردم نیست .
مسئولین سازمان صدا و سیما باید با انبوهی از ماهواره ها و سایت های اینترنتی که در فضای کشور ما فعال است متوجه شده باشند که چقدر نقش آفرین هستند این امر سبب می شود که بازنگری در فعالیتهای این سازمان به یکی از مهم ترین نیازهای این سازمان  محسوب شود .

Tuesday, July 19, 2011

پرسش و پاسخ رادیو معارف


منبع سایت دو صدا

دبیر کل شوراهای همکاری خلیخ فارس اظهارات احمد جنتی را دخالت صریح و بی شرمانه در امور داخلی بحرین توصیف کرد


دبیر کل شوراهای همکاری خلیج فارس اظهارات آیت الله احمد جنتی در مورد بحرین را دخالت صریح و بی شرمانه رژیم جمهوری اسلامی در مسائل داخلی بحرین دانست . 
جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران گفت : « آشتی ملی در بحرین بی فایده است و باید این کشور شیخ نشین بوسیله اسلام و مسلمین ( سید علی و سربازان بدنامش ) فتح شود » . شورای همکاری خلیخ در نامه اش سخنان این فسیل  باز مانده از دوران ماقبل انسان را در کره خاکی  ترویج خشونت علیه حکومت  شیخ نشین بحرین و نقض آشکار قوانین بین المللی توصیف کرد .
نظام جمهوری اسلامی که از سرکوب وحشیانه در سوریه  با کمک های میلیاردی اقتصادی و صدور تسلیحات نظامی و نیروهای تروریستی حمایت ، و مردم آزادیخواه را که بر علیه بشارت اسد بپا خواسته اند فتنه گر و عامل استکبار جهانی و صهیونیسم میخواند . در مقابل از تظاهرات مردم بحرین  در آرزوی گسترش اختاپوس بنیادگرایی در منطقه حمایت میکند تا یک نیروی سرسپرده در آنجا  روی کار بیاورد .

Monday, July 18, 2011

یک شب آخوندی شرابی خورده بود


یک شب آخوندی شرابی خورده بود
آبروی  مومنین  را  برده  بود
دست افشان پای کوبان گیج و ویج
رنگ و رویش شد به مانند هویج
دود شد افسردگی از خاطرش
گشت زیبا زندگی دور و برش
با خودش می گفت آخوند مشنگ
از چه میگفتی سحر تا شب جفنگ

نیمه شعبان روز سربازان گمنام ( بد نام ) نامیده شد

همانطور که در خبرها آمده بود نیمه شعبان به درخواست وزارت اطلاعات روز سربازان گمنام نامیده شد .  سربازان گمنام اعم از لباس شخصی ها ، بسیجی ها ، نفوذی ها ، نیروهای اطلاعاتی بی شک حقی بزرگ بر گردن امت و نایب امام زمان دارند . اگر این جانبازان عرصه ولایت نبودند ، یقین بدانید که این حکومت الله چند صباحی دوام نمی آورد . آنها با باتوم و قمه و ساطور و تفنگ دمار از روزگار مخالفان در آوردند ، به سر و سینه هایشان شلیک مستقیم کردند ، زخمی هایشان را زخمی تر و در خیابانها  اعدامشان کردند .
در زندانها روزی نبود که با عنایت از اوامر رهبری به دختر و پسری بعد از شکنجه های مخوف  تجاوز نکرده باشند . آنها نمونه و اسوه ولایت و ولایتمداری اند . آنها حجت و آئینه نظامی هستند که از آغاز اندیشه کشت و کشتار  و بر قراری حکومتی جهانی را داشته است . یک امپراطوری اسلامی که بر آنست در حمامهایی از خون بنا شود . 

نمونه های شاخص سربازان گمنام درجمهوری اسلامی
سرباز گمنام  سرگرد پاسدار محمد باقر لباف

Sunday, July 17, 2011

آیت الله نوری همدانی - پیغمبر اسلام فرمود که خسرو پرویز نامه مرا پاره کرد مملکتش پاره پاره میشود


اسلام تا این سه جبهه را نکوبید نتوانست قدرت پیدا کند و اسلام با این سه جبهه کفر و نفاق و صهیونیست ها سخت مخالفت کرد تا اینها را ضعیف کرد و ضعیف کرد و در هم کوبید تا توانست اسلام رشد پیدا کند .
اما جبهه کفر پیغمبر خدا نامه هایی نوشت ، به سلاطین آنروزگار دنیا که در حال کفر زندگی میکردند . سلطان ایران خسرو پرویز نامه پیغمبر را پاره پاره کرد و پیغمبر فرمود که نامه مرا پاره کرد مملکتش پاره پاره میشود و مسلمانان آمدند . مجاهدین تربیت شدگان اسلام ایران را مسخر کردند و یزگرد که آخرین سلطان ساسانی بود کشته شد .

آیت الله نوری همدانی

Wednesday, July 13, 2011

مادران ایرانی مادران فقر و بی خانمانی

متن خنده دار استعفای رئیس هیئت کشتی استان فارس
نظر به اینکه این اداره بخاطر عدم توجه به هیئت کشتی استعفاء خود را از مسئولین هیئت کشتی استان را دارم انشاالله با مدیریت جنابعالی به ورزش استان  هیئت کشتی راموفق باشد .

روباه و زاغ - حبیب یغمایی


Tuesday, July 12, 2011

کارل مارکس - قهر مادی را باید با قهر مادی سرنگون کرد


سلاح انتقاد به طور یقین نمی تواند جایگزین انتقاد به وسیله اسلحه شود . قهر مادی را باید با  قهر مادی سرنگون کرد .
ولی تئوری به مجرد این که توده گیر شود به قهر مادی مبدل می گردد . تئوری می تواند توده گیر شود به محض این که توده ها محمل تظاهر آن گردد ،  و توده ها زمانی محمل تظاهر تئوری میشوند که تئوری رادیکال باشد . رادیکال بودن یعنی دست به ریشه مسائل بردن و برای انسان ریشه خود انسان است .
کارل مارکس

تصویر زن - ایرج میرزا


بر سر در کاروانسرایی
تصویر زنی به گچ کشیدند
ارباب عمائم این خبر را 
از مخبر صادقی شنیدند
گفتند که واشریعتا خلق
روی زن بی نقاب دیدند

پیدا شدن نعلین آیت الله جنتی در کشف گور سه هزار ساله در علی آباد کتول


 در یک گورستان مربوط به عصر آهن در روستای ماهیان از توابع شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان نعلین زرد آیت الله عظیم الشان جنتی به همراه کوزه های سفالی و اسکلت های انسان کشف شد .
 آیت الله عظیم الشان جنتی در باب نعلین زرد  فرمودند :  در احادیث و روایات آمده است که نعلین زرد نور چشم انسانهای ولایی را زیاد و باعث فوران شهوت و زیاد شدن قوه جماع مرد میشود .

Monday, July 11, 2011

این آثار هنری و فرهنگی سند حماقت و خریت پدران نیست روح و روان ملت ایران است که نابود میکنند


در ادامه سیاست های تخریب آثار فرهنگی در شهر مشهد ، نظام ولایی  مجسمه های شیر پارک ملت  زیر گذر مشهد را نابود کرد . احتمالا آن را توهین به امام رضا و مغایر با فرهنگ قرآن و عربها میدانستند .

 آثار فرهنگی بی دنده و ترمز و با کینه ای حیوانی نیست و نابود میشوند . چرا که به قول مغز متفکر و ثمره عمر خمینی یعنی آیت الله مطهری این آثار : «  سند حماقت و خریت پدران ایرانی های محسوب میشود . این دوستداران آداب و سنن ایرانی میخواهند فرهنگ انسانی خود را در مقابل فرهنگ بربریت علم کنند . این عمل خلاف اسلام و سخنان رسول الله است » .
تو گویی خاکستر مرگ بر روی این سرزمین پاشیده اند . انگار که در خوابیم و نمی دانیم که آثار هنری روح و روان یک ملت است که روزانه توسط آخوندهای شارلاتان با کلنگ و تبر و جراثقال نابود میشوند . ایران و فرهنگ ایرانی در میراث هنری اش متبلور میشود و زنده می ماند . همانگونه که پس از اشغال ایران توسط عربها و کشت و کشتار هزاران هزار زن و مرد و کودک بیگناه و نابودی و آتش زدن خانه ها و کتابها ، این زبان فارسی بود که پرچم مبارزه را در اعماق روح یک ملت بر افراشت و با آنها جنگید . تاثیر زبان فارسی بحدی بود که بقول ملک الشعرای بهار : « بسیاری از کلماتی که در قرآن آمده  از فارسی قبل از اسلام وام گرفته شده است » و حتی سالهای سال ایرانیها در زیر سرنیزه های اشغالگران نماز را به فارسی میخواندند . یعنی خدای عربها بدون زبان فارسی در  فقر فرهنگی عمیق بسر میبرد .

این تعرضات وحشیانه که امروز صورت میگیرد کمتر از تجاوز در اوین و کهریزک نیست . رژیم میخواهد با نابودی آنها ما را از خود بیگانه کند و فرهنگ مومیایی و لجن آلود عربهای بدوی صدراسلام را که دستشان تا آرنج به خون این ملت آغشته بود تزریق کند . یعنی فرهنگ مرگ و عزا و کونشویی .
فرهنگی که زندگی را در شکم و زیر شکم می داند . فرهنگی که پس مانده اش در ایران سنگسار میکند ، دست و پا قطع میکند ، چشم از حدقه در می آورد ...  ، مشخص نیست که چرا دوستداران ایران و ایرانی برای این قلع و قمع های هنری خون گریه نمی کنند و تنها به اعتراضات رسانه ای بسنده میکنند . اگر چه این حرکات مثبت و قابل بررسی است اما کافی نیست . . باید ملت ایران را علیه این اشغالگران بسیج کرد و شوراند تا در خیابانها با مشت در برابر مشت به این تجاوزها پاسخ دهند .  این اراذل و اوباش حکومت میخواهند با دست اندازی به روح یک ملت ، خاکستر یاس و سکوت و انفعال در جامعه بپاشند و بقول خودشان فرهنگ ولایی یعنی فرهنگ تسلیم در برابر مترسکی بنام ولایت فقیه بپراکنند . آنها بخوبی میداننند که اگر ملتی به خود بیاید و به فرهنگ غنی مبارزاتی خود دست یازد . اراده هایشان صیقل خواهد خورد و از تخت و بارگاه ولایت در توفانهای خشم چیزی باقی نخواهد ماند . 
این آثار هنری سند حماقت و خریت نیست . اینها روح و روان ملت ایران هستند که نابود میکنند .

Sunday, July 10, 2011

پدر سوخته ملعون دروغ میگویدمسافری در شهر بلخ جماعتی را دید که مردی زنده را در تابوت انداخته و به سوی گورستان می برند و آن بیچاره مرتب داد میزند و خدا و پیغمبر را به شهادت می گیرد که « ولله من زنده ام ! چطور می خواهید مرا به خاک بسپارید ؟ اما چند ملا که پشت سر تابوت هستند بی توجه به حال و احوال او رو به مردم میگویند  پدر سوخته ملعون دروغ میگوید مرده ! 
مسافر حیرت زده حکایت را پرسید ، گفتند : « این مرد فاسق است و تاجری ثروتمند و بدون ارث است ، چند مدت پیش که به سفر رفته بود ، چهار شاهد عادل خدا شناس در محضر قاضی بلخ شهادت دادند که مرده و قاضی نیز به مرگ او گواهی داد . پس یکی از مقدسین شهر زنش را گرفت و یکی دیگر اموالش را تصاحب کرد . حالا بعد از مرگ بر گشته و ادعای حیات می کند ، حال آنکه ادعای مرد فاسق در برابر گواهی چهار عادل خداشناس مسموع و مقبول نمی افتد . این است که به حکم قاضی به قبرستانش می بریم ، زیرا که دفن میَت واجب است و معطل نهادن جنازه شرعا جایز نیست ! 

کتاب کوچه / ص 1463 احمد شاملو


Saturday, July 09, 2011

دانشگاه ولایی

دو نمونه از دانشگاههای ایران که بنا به حکم ولایت اسلامی شدند . در این دانشگاهها همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید تنها دانشجویان ولایی پذیرفته میشوند .

Thursday, July 07, 2011

نظر ثمره عمر خمینی یعنی آیت الله مطهری در باره شاهنامه فردوسی و زبان فارسی


مطهری :
پرداختن به فرهنگ ایرانی زبان فارسی و شاهنامه فردوسی  خدمت است یا خیانت ؟ زنده کردن لغات فارسی باستانی ، برگشت از تعالیم قرآن است . انجمن و موسسه ای بود برای امور که با وزارت معارف و فرهنگ رابطه داشت و برای از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسلام نهایت سعی و کوشش را داشتند و در اداره ی فرهنگستانی که پشت مدرسه سپهسالار بود برای این موضوع مال ملت بیچاره را میخوردند و می بردند . نام قبرستان را گورستان و اجتماع را گردهمایی و جمعه را آدینه و وسائل ارتباط جمعی را رسانه های گروهی ...
اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است برای قطع رابطه و بریدن با نهج البلاغه است . برای عدم آشنایی مردم به جمعه و جماعت است . بر داشتن « طا ء » از کلمات و به جای آن « تا ء » نهاده اند تبدیل کتابت لفظ  « طهران » به تهران روی همین زمینه است .
برای ریاضیات از جبر و حساب استدلالی و فیزیک و شیمی در نمره ی امتحانی ضریب میگذارند و برای عربی نه تنها ضریب نمی گذارند آن قدر آن را بدون اهمیت و در درجه پست می گذارند که وجود و عدمش مساوی می باشد .
قرآن فاتحه مباهات و فخریه به استخوانهای پوسیده نیاکان را خوانده است و با نزول سوره ... دیگر کدام مرد عاقلی است که به اوهام و موهومات بگرود و به نام و اعتبار پدران مرده عظام پوسیده آنها در میان قبرها خوشدل گردد .
این همه سر و صدا برای عظمت فردوسی و جشنواره و هزاره ساخت مقبره و دعوت خارجیان از تمام کشورها برای احیاء شاهنامه و تجلیل و تکریم این مرد خاسر زیان برده ی تهیدست برای چیست ؟ برای آن است که در برابر لغت قرآن و زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است ، سی سال عمر خود را به عشق دینارهای سلطان محمود غزنوی به باد داده و شاهنامه ی افسانه ای را گرد آورده است ... تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه ، تبلیغات علیه اسلام است . فردوسی با شاهنامه  افسانه ای خود که کتاب شعر ( یعنی تخیلات و پندارهای شاعرانه ) است خواست باطلی را در مقابل قرآن علم کند و موهومی را در برابر یقین بر سر دارد . خداوند وی را به جزای خودش در دنیا رسانید و از عاقبتش در آخرت خبر نداریم . خودش میگوید :
بسی رنج بردم در این سال سی 
عجم زنده کردم بدین پارسی
چو از دست دادند گنج مرا
نبد حاصلی دسترنج مرا 
ما در زمان خود هر کس را دیدیم که خواست عجم را در برابر اسلام علم کند و لغت پارسی را در برابر قرآن بنهد  با ذلت و مسکنتی عجیب جان داده است 
                                         کتاب نور ملکوت قرآن 
                                                 تالیف آیت الله سید محمد حسین حسینی طهرانیتمبر جدید هلند با تصاویر نماد قربانیان نقض حقوق بشر در ایران

پست هلند  اقدام  به انتشار تمبری با عکس  نسرین ستوده ، مهوش ثابت ، سیمین بهبهانی و منصور اسانلو کرده است . این تمبرها بطور رسمی از طرف پست هلند مورد پذیرش قرار گرفته و میتوان از آنها برای ارسال نامه استفاده کرد . این چهار تن نماد قربانیان  نقض حقوق بشر در ایران میباشند .
این تمبرها حاصل فکر مینا سعداوی بوده است . این سردبیر شهرزاد نیوز گفت : « در هلند امکان چاپ  و طراحی تمبرهای خودمان را داریم موارد بسیاری از نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد ، پس فکر کردیم که چرا بخش های مختلف جامعه ایران را پوشش ندهیم و کسانی که تحت پوشش هستند  » . 5000 نسخه از این  تمبرها تا کنون چاپ شده است .

باز هم کودک آزاری ، شکنجه وحشیانه کودک چهار سالهکودک چهار ساله ای به نام پارسا بر اثر آزار و اذیت والدینش  دیشب به بیمارستان فیاض بخش منتقل شد . علائمی از سوختگی شدید با سیخ داغ در تمامی بدن این کودک مشاهده میشود . به گزارش مشرق شواهد نشان میدهد مادر کودک معتاد به کراک میباشد . پارسا در اثر سوختگی دچار شوک شده و با تلاش همکاران قلبش باز گشت اما به احتمال زیاد دچار مرگ مغزی شده است .

 در ماههای گذشته چند مورد از این کودک آزاری در روزنامه ها انعکاس یافته بود و سر و صدای زیادی بپا کرده بود . بنظر میرسد که در نظام اسلامی ارزشهای اخلاقی  و فرهنگ انسانی که همیشه صفات برجسته ایرانیان در تاریخ بوده است روز به روز بیشتر سقوط میکند  و کودکان این گل سرسبد آفرینش توسط عزیزترین کسانشان یعنی پدران و مادران مورد ضرب و شتم شدید قرار میگیرند . آمار کودک آزاری در ایران به خط قرمز رسیده است و گاهگاهی از هزاران  یکی در رسانه ها منعکس میشود . در کشورهای پیشرفته حتی حیوانات از بهترین امکانات برخوردارند اما کودکان ایرانی سرپناه و یاوری ندارند و مورد انواع بهره کشی ها و ضرب و شتم قرار میگیرند . 
نزدیک به 50 درصد کودک آزاری ، آزارهای جسمی ،  13 درصد آزار جنسی ، 20 درصد استثمار اقتصادی و ... را تشکیل میدهد .  آمار کودکان خیابانی در این نظام بصورت تصاعدی بالا و بالاتر میرود ، کودکانی بی آینده و محروم از تحصیل که  فرجام زندگی شان به اعتیاد ، قاچاق و بزهکاری و زندان و تباهی  می انجامد .
بیشترین آزار دهندگان را پدران و مادران تشکیل میدهند نزدیک به 35 درصد کودکانی که مورد آزار قرار میگیرند در خانواده هایی زندگی میکنند که معتاد میباشند . 
به یقین میشود گفت  تا زمانی که  نظام ولایی بر سر کار است همین آش است و همین کاسه . این نظام جنایتکار جز میوه های مسموم و مرگ بار به بار نمی آورد . پیش شرط هر گونه رفاه و آسایش و امنیت کودکان سرنگونی تام و تمام این رژیم سر و پا فساد  و جنایت  میباشد .

Wednesday, July 06, 2011

18 تیر - دانشگاه نه تنها زنده است که مصمم تر از همیشه در سنگر آزادی میرزمد

18 تیر در ظاهر به خاطر اعتراض تعدادی از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران به توقیف روزنامه سلام و تصویب قانون مطبوعات شروع شد اما در جوهر و عمق خویش روایت خشم فروخفته قهرمانانی بود که از سرکوب آزادی و نابرابری های اجتماعی جانشان به لب رسیده بود . این دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب بعد از تجمع به خوابگاه بر گشته بودند که ناگاه ناجوانمردانه در خواب مورد تهاجم یگانهای ویژه سرکوب و لات و لوت های لباس شخصی قرار گرفتند . کتابها را سوزاندند . در دیوار ها را شکستند . عکسهای مصدق و شریعتی و ... را پاره پاره کردند ، دانشجویان را از فراز ساختمانهای خوابگاه به پایین پرتاب کردند همان سبعیت و وحشی گری ها  که مغولها یا اشغالگران عرب  در 1400 سال پیش با ایرانیان کرده بودند ، فقط با این تفاوت  که آنها خارجی بودند و این وحوش ماسک ایرانی بر چهره زده بودند 


الحمدلله بانک ملی ایران هم نرینه و مادینه شد

الحمدلله بانک ملی ایران هم زنانه و مردانه شد تا در راستای شعار « فاطمه خود را از مرد کور نیز می پوشاند تو چطور » ایران را  به دوران بادیه نشینی اعراب جاهلی در 1400 سال قبل بر گردانند .Tuesday, July 05, 2011

راستی امام راحل در این نقطه سوت و کور در حال چه کاری استخمینی  : دو هزار سال است که آمریکا ما را استعمار کرده است . (  آمریکا توسط کریستف کلمب در سال 1492 کشف شد )
شما یاوه گویان با زندگی معنوی و سعادت اجتماعی یک گروه انبوه صدها هزار میلیون نفری بازی میکنید .

Monday, July 04, 2011

قلیان کشیدن برای بانوان محترم ممنوع می باشد


خوردن گوشت جن حلال در حلال است

محمد الزغبی مفتی مصری فتوای جدیدی در داده است . او گفت : خوردن گوشت جن برای بدن انسان ضرر ندارد و حلال است . او افزود با توجه به اینکه جن در حیوانات بخصوص در شتر ظاهر می شود ، بنا بر این  با استناد به حلیت خوردن گوشت شتر  ، خوردن گوشت جن به خواست خدا حلال است . او هشدار داد که مسلمانان آگاه باشند در جاهایی که شتر بسر میبرد اجنه رفت و آمد میکنند به همین دلیل نماز خواندن  در آن مکانها اشکال شرعی دارد . 
با استناد به گفته مفتی مصری « خرافه » به مردمی که الحمدالله در زیر چتر ولایت هر روز از زیر خط فقر پایین و پایین تر میروند می گوید که شما که سال و ماه رنگ گوشت مرغ و گوسفند و گاو را نمی بینید برای آنکه شکم خود را پر نمایید از این نعمت خدادادی استفاده کنید و به شغل شریف شکار جن بپردازید و پس از شکار پوست هایش را بکنید و با کباب کردن آن سفره های خالی خود را رنگین  و با زن و فرزندانتان نوش جان کنید . در رساله امام آمده است که گوشت جن از لذیذترین گوشت ها میباشد و آن حضرت هر وقت از کارهای اندرونی فارغ میشد به شکار جن میپرداخت و سپس جامه درویشان به تن میکرد و در کوچه و خیابانهای خاکی بین فقیران در فرنگ تقسیم میکرد . خودش گوشت قرقاول تناول ( زهر مار ) می فرمود  .
 به این ترتیب شما با یک تیر دو نشان میزنید 1 - با انتخاب شغل شکار جن مشکل بیکاری در مملکت امام زمان حل میشود 2 - معضل گرسنگی نه تنها در مملکت اسلامی که در جهان تا ظهور مهدی موعود حل و فصل میشود .

حجاب زنان ایرانی و بدحجابی دختران آذربایجانی


در دیدار لاریجانی با نخست وزیر آذربایجان به نقل از فارس نکته جالب در این بود که زنان ایرانی در اوج بی حجابی و بدحجابی زنان و دختران آذربایجانی با حجاب کامل و چادر گشت و گذار میکردند تا قدرت مملکت اسلامی را به رخ آنها بکشند  .
موضوعی که در این دیدار چشمهای لاریجانی و هیئت همراه او را از تعجب از کاسه داشت در می آورد این بود که استغفرالله ! در مقابل حسینیه اهل بیت باکو مراکز فروش مشروبات الکلی دایر شده بود .
در این سفر جنگ و جدال هایی که در داخل مملکت اسلامی وجود دارد به آنجا هم کشیده شد ، یعنی در دیدار لاریجانی با نخست وزیر آذربایجان جناب نخست وزیر ابراز خوشحالی کرد که رئیس مجلس برای اولین بار به این کشور سفر کرده است . موضوعی که لاریجانی را عصبانی و به واکنش وا داشت و رئیس مجلس  هم در پاسخ به وی با چشم غره گفت که این اولین سفر من نیست ، قبلا هم به آذربایجان سفر کرده ام . نخست وزیر از اینکه اشتباه کرده بود کمی ناراحت شد اما با قدرت ولایی و با کمک از قوه ماورالطبیعی که داشت  بر خود مسلط شد و لبخند زد که ناراحتی خود را پنهان کند .

Sunday, July 03, 2011

آموزش موسیقی در افغانستان آموزش مداحی در ایرانانستیتوی موسیقی افغانستان : یک استاد مکزیکی در حال آموزش موسیقی به هنرجویان

Saturday, July 02, 2011

آریو برزن در قامت جوانان دلیر یاسوج هنوز می جنگد


در تاریخ پر فراز و نشیب این مرز و بوم ، جنایتکاران زیادی خواستند تا با قلع و قمع مردم و تاراج آثار باستانی و آتش زدن میراث فرهنگی  ، فرهنگ غنی اش را از صفحه روزگار محو و نابودش سازند . آخرین آن همین باز مانده  قبایل خونخوار صدر اسلام یعنی سید علی و اعوان و انصارش میباشند که به روح و شرف یک میهن دست درازی کردند اما نتوانستند . چرا که روح و فرهنگ یک ملت را با شلاق و گلوله وتیرباران و خراب کردن آثار آن نمی توان از بین برد . فرهنگ یک مملکت در روح و روان ملت نامرئی زنده است و بعد از آنکه به آن هتک حرمت میشود در هیات شیرزنان و شیر مردانش میجنگد . 
از آغاز روی کار آمدن این نظام ضد بشری ایدئولوگ معروفش یعنی آیت الله مطهری شروع به تعرض به حیثیت فرهنگی مردم کرد و گذشتگان آن را دیوانه و احمق لقب داد تا به امروز که به فرمان مستیقیم خامنه ای مجسمه هایی را که سمبل ملت ایران میباشند از میدانها بر میدارند و نیست و نابودش میکنند تا فرهنگ گندیده اسلامی خود را به جای آن بنشانند .
نه مغولها و نه اشغالگران اسلامی و سگان هارش ( با پوزش از سگها این وفادارترین حیوانات ) هرگز قادر نیستند که روح و روان  این دیار را از بین ببرند . بی شک مردم این سرزمین به این دست درازی و حرمت شکنی دیر یا زود پاسخ خواهند داد و مجسمه ها و آثار ضد ایرانی و انسانی این آدمکشان حاکم را به زباله دانی تاریخ خواهند ریخت . قبر امامش را به میخانه تبدیل خواهند کرد و در گرداگردش شراب سرخ شیراز خواهند نوشید و دوباره خنده و رقص و شادی را به این مملکت باز خواهند آورد .
آری آریو برزن در قامت جوانان دلیر یاسوج  و ملت ایران هنوز میجنگد .

کتک زدن وحشیانه یک کودک توسط معلم در مدارس جیرفت

این نخستین بار نیست که اینگونه اعمال شنیع در مملکت امام زمان رخ میدهد . روزانه ما در رسانه ها با اینگونه خبرها مواجه ایم . در چند هفته گذشته چند نمونه آن در روزنامه ها کلی جنجال بپا کرده بود و حتی دولتمردان هم برای آنکه از قافله عقب نمانند در نکوهش آن سخن سر داده اند   ، ولی رندانه از ریشه یابی این عمل شنیع سر باز زده اند . آنها خوب میدانند که کرم از خود درخت است . یعنی از حکومتی جنایتکار که در روز روشن مردم را برای راهپیمایی مسالمت آمیز به گلوله می بندد . زنان و مردان را در زندانها شکنجه و تجاوز میکند و حتی دست به شهید دزدی میزند .
چرا در ایلام روزانه زنان خود را در آتش میکشند . در سنندج خود را حلق آویز میکنند . آیا جن در روح و روان این دوزخیان روی زمین حلول کرده است یا علتش را در جای دیگر باید جست .
کودک آزاری معلول این فرهنگ اسلامی است . فرهنگی که از آن تعفن بر میخیزد و ننگ بشریت  عصر حاضر محسوب میشود . معلمی که دست به این اعمال وحشیانه میزند از همین الگوهای تربیتی مایه گرفته است و عقده های سرکوب شده در دوران کودکی و جوانی  خود را در یک فرآیند بیمارگونه بر سر کودکان  خالی میکند . کودکانی که گل سرسبد آفرینش محسوب میشوند .

بی شک این آزارها در همین مرحله محدود نمی ماند و پیامدهای آن  در کاراکتر کودک در آینده به صورت بیماریهای روانی خود را به نمایش خواهد گذاشت . با محکوم کردن حرکت وحشیانه این معلم و دستگیری و بازجویی ها ،  این عمل شنیع هرگز ریشه کن نخواهد شد ، چرا که زمینه های اجتماعی آن پا بر جاست . شالوده این حرکات بیمارگونه در فرهنگ آخوندی است . تا زمانی که این نظام آدمکش وجود دارد همین آش هست و همین کاسه . این حکومت درختی است که از آن میوه های مسموم ببار می آید . با کندن چند میوه یا از بین بردن شاخه های آن ریشه اش که از خون مردم ارتزاق میکند و جنایت می آفریند  پا بر جاست . تنها با بر کندن ریشه های آن میتوان در تمامیت نیست و نابودش کرد وگرنه بر خورد میکرو و انسان دوستانه اگر چه خوب است اما هرگز زمینه جنایت را از بین نمی برد .