Saturday, July 21, 2018

از کودکی در گوش ما فرو کرده اند از خدا بترسید - مهدی یعقوبی هیچ چیز خطرناک تر از عقل و خرد در نزد خدا نیست.
از کودکی در گوش ما فرو کرده اند که از خدا بترسید  و دستوراتش را اطاعت . و اگر از  اوامرش سرپیچی کنید خدای مهربان آن روی سگش بالا خواهد آمد و پس از مرگ در جهنم،  آتش از دهانتان فرو خواهد کرد و از دبرتان خارج .
در این موارد صدها کامیون احادیث و روایات داریم که  مو را بر تن آدم سیخ می کند.

براستی چرا باید از خدا ترسید ، خدایی که قادر مطلق است و بر انجام هر چیزی قادر و توانا .
خدای مهربان میداند که بندگان ذلیل و بیچاره اش اگر کورکورانه و بدون چون و چرا از او اطاعت نکنند و از هیبت خوفناکش نترسند و اگر بخواهند از عقل و خرد خود پیروی کنند دیگر کسی به سخنانش  که بیشتر به افسانه ها شبیه یا باعث اختلاف و جنگ افروزی می گردد گوش نخواهد داد .

به این دلیل در قرن بیست و یکم و هنوز که هنوز است در مملکت مقدس اسلامی ما هر کس که بر اثر درک و شعورش بخواهد از دین صلح و محبتش یعنی اسلام عزیز بر گردد مرتد شناخته خواهد شد و سرش از بدن جدا تا دیگر کسی جرئت نکند که بگوید بالای چشم پرورگار مهربان ابروست.
منطق و عقل سلیم برای خداوندی که پیروان خر می خواهد هراسناک است و اگر هم بخواهید بیندیشید باید در  چارچوب همان حصار و زندانی باشد که او یوغ بندگی اش را بر گردنتان انداخته است.

آقای عبدالکریم سروش ماله کش معروف با آنکه خداوند رک و پوست کنده حرفش را در کتابش آورده است آن را می پیچاند و با استعانت از مثنوی مولوی می گوید:
کسی که از خدا نمی ترسد ، برای شجاعتش نیست . برای این است که خدا را نمی شناسد . موشی که شیر را نمی شناسد ، از او نمی ترسد . اما اگر شناخت ، رابطه و نسبتش فرق خواهد کرد

ببینید راست راست در چشم شما نگاه می کند و با این همه آیات صریح و روشن تغییرش می دهد و باژگونه تفسیرش می کند . معنی مکلا یا روشنفکر دینی یعنی همین شارلاتانیسم.

انسانی که از خدا می ترسد از خنده و شادی پرهیز می کند.  ذلیل و عاجز و افسرده است و ظلم پذیر یا عقده ای و کینه توز، مثل میلیونها مردمی که به سمت چاه جمکران میروند و آه و ناله راه می اندازند و بر سر و سینه می کوبند.  آنها عقل و منطق سرشان نمی شود و اگر کسی بخواهد موی دماغشان بشود و دینشان را مورد نقد و بررسی قرار دهد  شمشیر تیز و بران نصیبشان خواهد شد.

  اسکار وایلد گفته بود:
 مذاهب خواهند مرد وقتی‌ که واقعیت آن‌ها برملا شود
برای همین نباید ماهیت و حقیت دین مورد نقد قرار گیردو واقعیت آنان بر ملا  چرا که نمایندگان خدا بر روی زمین یعنی همین آخوندهای قرمساق سر از گردن جدا می سازند.
خداوند با این توپ و تشر رفتن و دین و مذهب  اجباری از پیروانش زهره چشم می گیرد .  وقتی ذهن انسان از بیم و هراس پر شد شعور و خرد در زیر آوار مهیب ترس و وحشت نیست و نابود می شود .
.

No comments:

Post a Comment