Sunday, July 04, 2010

رویگردانی جوانان از اسلام

تصویری از مسجد

وزیر ارتباطات و فناوری  اطلاعات جمهوری اسلامی گفت  :  
اگر ما بتوانیم نماز را به شکل صحیح  ترویج داده و فرزندانمان را نماز خوان کنیم 
90 درصد مسائل و مشکلات ما حل خواهد شد .
وی گفت  : نکند خدای ناکرده در حال حاضر کسانی باشند که به سن تکلیف رسیده  اما
نماز خواندن را بلد نباشند .
                                          ایسنا

No comments:

Post a Comment