Sunday, June 03, 2018

بهرام مشیری چگونه مرتد شدبهرام مشیری میگوید که بسیار مومن و  خود از شاعرانی بود که در مدح ائمه اطهار و پیامبر اسلام شعر می سروده  است اما وقتی که قساوت امام اول شیعیان را دید از اسلام روی بر گرداند و مرتد شد و بر این اساس هم علمای بزرگوار فتوای قتل او را صادر کردند .
آقای مشیری در برنامه سرزمین جاوید اظهار داشتند :
خود مخلص قصایدی در مدح علی داشتم در پانزده سالگی . روزی که خواندم  امام اول شیعیان در سر بریدن ، بنی قریظه دست داشت من خدا حافظی کردم با اسلام .
800 نفر را گرسنه هم بودند و 3 روز آب ندیده بودند ، دستهایشان را بستند و  در چاله هایی که کندند علی سر می برید خمینی هم به این امر خیلی اشارت داشت  .
این قوانین عقب افتاده اسلامی که امروز بر سرزمین ما حاکم است ، حتی در روزگار صدر اسلام و در بین اعراب شهرنشین آنروزگار نیز از جمله قوانین بیابانی و عقب افتاده محسوب میشدند ٠ این قوانین بیابانی بقدری وحشیانه و عقب افتاده بودند که غیر ممکن بود که فی المثل امپراطوری روم ، قوانین مربوط به چشم درآوردن و قطع دست و پا را جزو قوانین کشوری خود قبول کند .
ما باید به این حقیقت واقف شویم که اهل دین و بزرگان آنها ، همگی انسانهایی مثل خود ما بوده اند و مثل ما بر روی کره خاکی زندگی میکردند و راه میرفتند٠ هیچکس با الاغ به آسمان نرفت ، هیچ معجزه ای رخ نداد ، هیچ فرشته ای برای هیچکس پیغامی نیاورد ٠ وحی و جبرئیل٠٠٠ و این داستانهای پیش پا افتاده ، افسانه هایی ای بیش نبودند

No comments:

Post a Comment