Friday, April 24, 2015

چرا جمهوری اسلامی دشمن تراشی میکند - آدولف هیتلریکی از شووینسم و نژادپرستی برای تهییج و خر کردن مردم استفاده میکند و دیگری از « اسلام  » برای بردگی امت همیشه در صحنه هر دو خطرناکند و در واقع دو روی یک سکه اند و ضد بشریت متمدن .