Wednesday, December 16, 2015

آخوند اگر نباشد ایران
آخوند اگر نباشد ایران
ایران بشود دمی که ویران
انبوه بلای آسمانی
نازل بشود به حکم یزدان
دیگر چه کسی که صیغه خواند
در مشهد و قم به نرخ ارزان
ای وای اگر نباشد آخوند
ارکان خدا شود که لرزان
از مرده خوران نماند آثار
از اینهمه هر کجا دعاخوان
بی دینی و رقص و شادمانی
آید به مثال سیل و توفان
این دخترکان که با مینی ژوب
ظاهر بشوند در خیابان
برچیده شود که گشت ارشاد
مانند زباله کوی و میدان
از جنبش موی بی حجابان
بر باد رود که دین و ایمان
اوضاع جهان ما بگردد
از زیر و زبر که نابسامان
بحران عظیم خشکسالی
از سوی خدا شود دو چندان
هر گوشه شراب ناب نوشند
لبخند به روی لب فراوان
عمامه به سر شود در این خاک
احشام و به مثل چارپایان
آخوند اگر نباشد ای وای
بر باد رود که ختنه سوران
دیگر چه کسی که روضه خواند
با آنهمه پشم و روی گریان
خالی بشود مساجد ما
مرغابی رود که از فسنجان
بیکینی به پا زنان به دریا
موهای رها به شانه افشان
از دیدنشان قسم به ملا
کافر بشود که هر مسلمان
باید بروند و کشک سایند
در حجره که شورای نگهبان
ملا که اگر نباشد ای وای
آید به غضب خدای رحمان
آزاد پرندگان بگردند
از ظلمت  بیکران زندان
لب بر لب هم نهاده عشاق 
با خنده به زیر چتر باران
در کنج طویله های مجلس 
یونجه ندهد کسی به حیوان
آیات عظام را ببندند
این فتنه گران به بند تنبان
بر گرده خاتمی گذارند
هنگام نماز جمعه پالان
ممنوع شود که روضه خوانی

ایران بشود دوباره ایران

مهدی یعقوبی
 مهدی یعقوبی