Tuesday, December 08, 2015

همین اینجاست همین اینجا جهنمعزا اندر عزا پشت سر هم 
علم های سیاه و اشک و ماتم
قمه بر سر زدن ماه محرم
بهشت و حوریان و آب زمزم
نمک بر زخمها بر جای مرهم
 همین اینجاست همین اینجا جهنم


همین وجدان خواب آلوده ما
زنان تن فروش اینجا و آنجا
سه ملیون مفتی و آخوند و ملا
جنایت در پس قرآن و الله
دچار مرگ تدریجی دمادم
همین اینجاست همین اینجا جهنم


خریت تا به کی هم میهن من
خرد در مغز ما قد یک ارزن
در آوار لجن ها تا به گردن
پرستش مذهب و آیین دشمن
همه وادادگی بر جور و بر غم
همین اینجاست همین اینجا جهنمچه شد اینگونه بی مقدار گشتیم
ولایت پیشه ، نکبت بار گشتیم
طناب چوبه های دار گشتیم
اسیر شیخک خونخوار گشتیم 
فرو افتاده از چشمان عالم 
همین اینجاست همین اینجا جهنمتفو بر ما چه نامردیم نامرد
زده زانو ، رخ و رخساره ها زرد
هزار و چارصد سال هی عقبگرد
خیانت اینچنین آیا کسی کرد
کمرها گشته از بار ستم خم
همین اینجاست همین اینجا جهنم

مهدی یعقوبی