Sunday, June 26, 2016

سگ وفادارترین حیوان است
سگ وفادارترین حیوان است
همدم روز و شب انسان است
در نگاهش که محبت یکریز
هر دم هر لحظه که بی پایان است
شادی اش دست نوازشگر تو
با تبسم به لب ایوان است
گرمی خانه در آوار سکوت
غم و اندوه تو را درمان است
در گذرگاه خطر بی تردید
همرهی یکدل و جان افشان است
در چنین عصر پر از دود و دروغ
مهر در عمق دلش تابان است
آه انسان که چه اندازه ، چقدر
جاهل و بی خرد و نادان است
این چه دینیست که کشتار سگان
نیک و آسان که همه در آن است
آنکه بدبو و پلید و نجس است
شیخ و ملاست که در ایران است

مهدی یعقوبی