Tuesday, May 08, 2018

نامه سیدمحمد طباطبایی به مظفرالدین شاه قاجارمملکت خراب رعیت پریشان و گداست . تعدی حکام و مامورین بر مال و عرض و جان رعیتت دراز ، ظلم حکام و مامورین اندازه ندارد

No comments:

Post a Comment