Wednesday, September 05, 2018

شاه عباس و فرمان در تنور افکندن خباز از عادات شاه عباس یکی آن بود که میخواست از همه چیز و همه جا آگاه باشد و چون به گزارش های وزیران خود اطمینان نداشت ، با تبدیل لباس بگردش شهر میرفت واز دکانها خرید می کرد

No comments:

Post a Comment