Sunday, September 02, 2018

کافرستان - مهدی یعقوبی


زنان با حجاب مسلمان در پاریس
تا قبل از ظهور شجره طیبه داعش در جهان اسلام ،  دمدمای غروب که هوا رو به تاریکی می رفت زنان با حجاب با مقنعه می آمدند روبروی خانه ام روی نیمکت می نشستند و گل می گفتند و گل می شنفتند و گاه که خسته می شدند با موبایل خود ور می رفتند .  تنها اشکالی که داشت این بود که تخمه هایی را که زیر مقنعه می شکستند همانجا می ریختند و به ریش هلندی های کافر  ,و زنان لخت و عوری که گهگاه با سگ های نجس شان!؟ از کنارشان می گذشتند قاه قاه می خندیدند .
بعد از ظهور و افول داعش متاسفانه بر اساس اسلام هراسی  هایی که غرب کافر به راه انداخته اند و بیزاری مردم اروپا از هر نوع اسلام دیگر رد و اثری از آنها نیست .
البته بنده یک لاقبای تبعیدی!؟ شک ندارم که غیبت آنها موقتی است و بعد از به قدرت گرفتن دوباره اسلام در این کافرستان  باز چشمم به دیدار رخ و رخسارشان روشن خواهد شد.

مهدی یعقوبی

No comments:

Post a Comment