Saturday, March 30, 2019

حرمسرای ناصرالدین شاه از زبان حاجیه خانم علویه کرمانی


روی عکس کلیک کنید
عکس حرمسرای ناصری که در پشت کاخ گلستان بود و در زمان رضا شاه تخریب شد و بجای آن ساختمان دارایی امروزی ساخته شد
 

سفرنامه حاجیه خانم علویه کرمانی 
اين کتاب سفرنامه يک خانم کرماني است که در سال 1309 از کرمان عازم بمبئي و از آنجا با کشتي عازم جده شده و پس از اعمال حج از راه جبل به عتبات عاليات برگشته و پس از زيارت مراقد اهل بيت عازم ايران شده است. در قم به جاي بازگشت به کرمان عازم تهران شده و در آنجا به دليل آشنايي با برخي از امراي کرمان به درون دربار ناصري راه پيدا مي کند. دو سوم سفرنامه مطالب مربوط به دربار ناصري است.

 روی عکس کلیک کنید


بخش هایی از این سفرنامه:
  بعد از ظهر كه شد، شاه آمد اين اطاق آن اطاق گردش كرد. با زن‌هاي فرنگي خيلي محبّت كرد. رفت آن اطاقي كه عصرانه برايش گذارده بودند و پيشكش، آنجا نشست، عصرانه خورد. زن‌هاي نايب‌السلطنه را تماشا كرد. بعد آمد در آن اطاقي كه عروس آوردند نشاندند، عروس را تماشا كرد. آن وقت افتاد توي زن‌هاي مردم و دخترهاي مردم. يك دختري هم پسند كرد، گفت فردا بياورند اندران.

No comments:

Post a Comment