Monday, March 23, 2020

پزشکان ایتالیایی پس از ۱۳ ساعت شیفت کاری در بیمارستانپیشانی علما از عبادت پینه بسته است
و چهره این پزشکان از کار سخت در بیمارستان
کدامیک برای جامعه مفیدترند

No comments:

Post a Comment