Friday, May 26, 2017

سخنان بزرگان - صادق هدایتسالهاست که امتحان خودمان را داده ایم: هم استبداد داشته ایم، هم مشروطه، هم آزادی و هم دیکتاتوری و نتیجه اش اینست که می بینید. بدون رودرواسی، شخص لایق هم نداریم، همه امتحان خودشان را داده اند. برعکس، من معتقدم که باید خونریزی بشود. بدرک که تر و خشک با هم بسوزند! صدها سالست ...
صادق هدایت حاجی آقا