Tuesday, July 11, 2017

بحث کردن با یک ساندیس خور

بحث کردن با احمق مانند کشتن پشه روی صورت خود است