Saturday, July 08, 2017

سخنان بزرگان ارسطو

برای آنکه هیچ انتقادی از شما نشود بروید و بمیرید