Monday, July 24, 2017

سخنان بزرگان

با قهرمان بازی انفرادی دیکتاتورها نابود نمی شوند
اوریانا فالاچی