Thursday, October 05, 2017

سخنان متناقض شریعتیدکتر شریعتی در کنار همسرش پوران شریعت رضوی

آیت الله مطهری و دیگر آخوندهای ضد ایرانی هم همین نظر آقای شریعتی را داشتند .

منظور آقای شریعتی از چهره های درخشان ، شاید امثال زکریای رازی ، خیام و دیگر دانشمندان دین ستیز میباشد !!؟؟؟