Tuesday, January 02, 2018

کارد به استخوان رسیدن .


کارد به استخوان رسیدن 
به معنی تمام شدن صبر و بردباری و به ستوه آمدن است. یعنی که در فلان کار بیش از این نمی توانم مدارا و صبر پیشه کنم .

کارد به استخوان رسیدن . [ ب ِ اُ ت ُ خوا / خا رَ / رِ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از تنگ آمدن و قریب بهلاک شدن . (غیاث ). بستوه آمدن . جان بلب آمدن . بجان آمدن . کار بجان رسیدن : 

کار ستمت بجان رسیده ست 
وین کارد به استخوان رسیده ست .
اخسیکتی .

چون کارد به استخوان رسیدش 
زخمه بهلاک جان رسیدش .
نظامی .

در پرید و عشق را در بر گرفت 
عقل و جان را کارد آمد به استخوان .
عطار.

چون رسید آن کارد اندر استخوان 
حلقه زد خواجه که مهتر را بخوان .
مولوی .

بازخر، ما را از این نفس پلید
کاردش تا استخوان ما رسید.
مولوی .

به حاتم ار بجهان آید التجا نکنم 
به استخوان رسد ار کاردم به دست نیاز.
ابن یمین .


No comments:

Post a Comment