Wednesday, January 17, 2018

سخنان بزرگان - ولتربرای آنکه بدانید چه کسانی حکام واقعی هستند
بنگرید که حق انتقاد از چه کسانی را ندارید

No comments:

Post a Comment