Tuesday, January 23, 2018

قدرت استقامت یک زنجیر ، تنها به اندازه ضعیف ترین حلقه آن استقدرت استقامت یک زنجیر ، تنها به اندازه ضعیف ترین حلقه آن است
قرن ها قبل میان دو قوم نبردی سخت و سرنوشت ساز درگرفت.این جنگ سرنوشت مردم مدافع و سرزمینشان را معین می ساخت.آنها برای پیروزی بخت بالایی داشتند زیرا سپاهی منظم و مجهز در اختیار داشتند.روز نبرد فرا رسید.پادشاه شجاع سرزمین مدافع همراه سپاهش به قلب نیروهای دشمن تاخت و آنها را به عقب نشاند.اما ناگهان ، پای اسب پادشاه پیچ خورد و پادشاه را نقش زمین کرد.سپاهیان مدافع که به شدت دچارهراس شده بودند پا به فرار گذاشتند و در جنگ شکست خوردند.پادشاه مهاجم که از بابت این پیروزی شیرین بسیار خرسند بود تلاش کرد تا علت پیروزی خود را دریابد.تا اینکه در حین بررسی دریافتند که نعل یکی از پاهای اسب پادشاه درست کوبیده نشده بود و دراثر برخورد با مانعی پادشاه را به زمین زده بود

No comments:

Post a Comment