Thursday, February 08, 2018

پاراگرافی از مقدمه حذف شده کتاب ضیافت افلاطونپاراگرافی از مقدمه حذف شده کتاب ضیافت افلاطون
در جوامع استبدادی هميشه زن و مرد از هم جدا می شوند تا مرد ها و زن ها چيزي كه بينشان جريان داشته باشد، شهوت بيمار گونه ناشي از توهم شناخت از هم باشد، تا هيچ زني و مردي زيبايي و زشتي واقعي را نتواند تشخيص بدهد و زن ها و مرد ها در انتخاب هم به اندازه شهوت برانگيز بودن توجه داشته باشند و بس ، نه چيز ديگري ..چرا؟؟ چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد آن ديوار شهوت فرو مي ريزد و زن ها و مرد ها زيبايي و زشتي واقعي را تشخيص مي دهند و خانواده هايي كه تشكيل مي دهند بر دوست داشتن انساني بنا مي كنند و فرزندان سالم تربيت مي كنند كه تاب استبداد را ندارد و به عبارتي استبداد با وجود آنها بيگانه است، چرا كه آزاد پرورش مي يابند.

قسمتی از مقدمه کتاب "ضیافت" افلاطون

No comments:

Post a Comment