Sunday, April 08, 2018

39 سال پیش در راهرو دادگاه، هویدا را یک آخوند با شلیک گلوله کشت
هویدا تنها  به‌رغم داشتن امکان فرار، از ایران نگریخت و از طریق داریوش فروهر، خود را تسلیم دولت موقت مهندس مهدی بازرگان کرد.
او در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پس از فرار نگهبان‌ها از پادگان جمشیدآباد از زندان بیرون آمد و به منزل آیت الله طالقانی تلفن زد و از آن طریق خود را تسلیم کرد. 


 هویدا در آخرین لحظات هم سیستم گذشته را تایید کرد.

No comments:

Post a Comment