Wednesday, April 11, 2018

زبان عربی قرآن يک زبان ساخته شده در قرن دوم و سوم هجری است .


روی عکس کلیک کنید

 زبان عربی قرآن  يک زبان ساخته شده در قرن دوم و سوم هجری است . از اين رو آن نسخه ای که در زمان عثمان تدوين و يکسان سازی شده است مبتنی بر زبان نوشتاری- گفتاری آرامی -سوری و نه عربی کنونی بوده است. درست است که اين دو زبان-شايد هم بهتر باشد بگوييم يک زبان چون زبان سوريانی يک گويش از همان آرامی است- با عربی کاملا خويشاوند هستند ولی اين ها يکی نيستند و دستگاه واژگانی آنها دارای تفاوت های فراوانی است. شايد از همين روست که از ديرباز مسلمانان در فهم برخی از آيات با اشکال جدی تفاهمی مواجه بوده اند و آنها را رازگونه و دارای ابهام و اعوجاج و بنابراين، لازم التاويل می يافته اند.
 
 

No comments:

Post a Comment