Friday, August 31, 2018

روز 9 شهریور ۱۳۴۷ سالگرد درگذشت صمد بهرنگی


   

روز 9 شهریور ۱۳۴۷  سالگرد درگذشت صمد بهرنگی

از اوائل دوران دبیرستان شروع کردم به خواندن داستانهای صمد بهرنگی ، شنیده بودم که کتابهایش ممنوع است برای همین بیشتر کنجکاو شده بودم و مخفیانه کتابهایش را از یکی از همکلاسی هایم به امانت می گرفتم و با شور و شوق و آمیخته با ترسی پنهان شروع به خواندن . بخصوص کتاب ماهی سیاه کوچولو .

No comments:

Post a Comment