Wednesday, July 06, 2011

18 تیر - دانشگاه نه تنها زنده است که مصمم تر از همیشه در سنگر آزادی میرزمد

18 تیر در ظاهر به خاطر اعتراض تعدادی از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران به توقیف روزنامه سلام و تصویب قانون مطبوعات شروع شد اما در جوهر و عمق خویش روایت خشم فروخفته قهرمانانی بود که از سرکوب آزادی و نابرابری های اجتماعی جانشان به لب رسیده بود . این دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب بعد از تجمع به خوابگاه بر گشته بودند که ناگاه ناجوانمردانه در خواب مورد تهاجم یگانهای ویژه سرکوب و لات و لوت های لباس شخصی قرار گرفتند . کتابها را سوزاندند . در دیوار ها را شکستند . عکسهای مصدق و شریعتی و ... را پاره پاره کردند ، دانشجویان را از فراز ساختمانهای خوابگاه به پایین پرتاب کردند همان سبعیت و وحشی گری ها  که مغولها یا اشغالگران عرب  در 1400 سال پیش با ایرانیان کرده بودند ، فقط با این تفاوت  که آنها خارجی بودند و این وحوش ماسک ایرانی بر چهره زده بودند خونها را می شویند و آثار جنایات حکومتی را پاک می کنند
روزی خودشان با قیام مردم به زباله دانی تاریخ خواهند رفت


No comments:

Post a Comment