Thursday, October 29, 2015

در ایران اسید می پاشند در خارج ، گل سرخ به دختران و پسران کافر غربی می دهندشارلاتان تر از جمهوری اسلامی ، رژیمی در جهان پیدا نمی کنید . رژیمی که در زن ستیزی و سرکوب آزادی و کشتار دگراندیشان در جهان مثل و مانند ندارد . پایش به خارج که میرسد چهره زشتش را می پوشاند و با گل سرخ برای دعوت کافران از خدا بیخبر! ؟ گل به آنها هدیه میدهد آنهم گل سرخ .
براستی اگر  همین جوانان  همین عمل را در ایران اسلامی انجام میدادند ، آخوندها چه جار و جنجالها و قشقرقی که بپا نمی کردند و ائمه جمعه حتی بعد از دستگیری آنها خشتک های خود را پاره پوره و  مقامات قضایی حکم اعدام برای آنها صادر میکردند .


ایرنا - برای نخستین بار در ایتالیا دانشجویان ایرانی با هدف روشنگری و آشنایی غیر مسلمانان با امام حسین، از دلائل برگزاری راهپیمایی روز عاشورا وعلت زنده نگه  داشتن این واقعه مهم، به توزیع بروشورهای طراحی شده و گل پرداختند .