Tuesday, August 08, 2017

اولین کامپیوتری که به ایران آمد
اولین کامپیوتری که به ایران آمد
امیر عباس هویدا یکی از مقاماتی بود که پس از ورود کامپیوتر در تیرماه 1341 به ایران، کامپیوتر شخصی در محل کارش داشت.
معلوم نیست که هویدا از چه زمانی کار با کامپیوتر که هنوز تکنولوژی نا آشنایی به شمار می رفته را یاد گرفته است اما عکسی که "جیمز بلر" عکاس نشنال جئوگرافی از او در دفتر کارش گرفته او را پشت یک سیستم ابتدائی کامپیوتر نشان می دهد. این عکس مربوط به سال 1354 و سال های پایانی نخست وزیری 13 ساله اوست.
معلوم نییست سایت مشرق وابسته به نهادهای امنیتی بر اساس چه سندی مدعی است این اولین کامپیوتری است که وارد ایران شده است