Thursday, August 10, 2017

اسلام در ایران - امیر حسین خنجی


در یک مورد هم اشاره نشده که مردمی در یک شهر یا روستا در جایی از ایران در این سالها مسلمان شده باشند .