Sunday, December 17, 2017

تفاوت بین گذشته، حال و آینده تنها توهمی دائمی و سرسختانه است. - آلبرت اینشتینانیشتین در مرثیه ای در مرگ یکی از دوستانش نوشت:
« هر چند، دوستم کمی زودتر از من از این دنیای عجیب جدا شد ولی در حقیقت اتفاق خاصی نیفتاده است.  ما فیزیکدان ها می دانیم که گذشته، حال و آینده چیزی جز یک توهم بسیار لجباز و سرسخت نیستند»زمان ممکن است گفته شود : که عبارت است از گذشته ، حال و آینده اما گذشته سپری شده دیگر موجود نیست! در حالیکه درمورد آینده میشود گفت که هنوز نیست و حال(همین اکنون) بدهی است که بخشی از زمان نمی شود بنابراین از آنجایکه هیچ قسمتی از زمان وجود ندارد ، پس چگونه میتواند زمان بخودی خود وجود داشته باشد؟ حال«اکنون» بیشترشبیه یک مرز بین دو قسمت زمان گذشته و آینده نسبت به بخشی از زمان است! ما دوست داریم باور کنیم که سرنوشت چیزی قطعی نیست و اینکه تمام زمان گذشته محو شده و به دست فراموشی سپرده شده‌است. ولی آیا ممکن است حرکت تنها یک توهم صرف باشد؟ آیا ممکن است گذشته، حال و آینده هم زمان وجود داشته باشند؟ می توان گفت، زمان مانند ماده و فضا ، وجود خارجی ندارد ؛ در واقع « اتم ها شامل ۹۹٫۹۹۹۹۹۹۹۹ درصد فضای خالی و تهی هستند. » واقعیت آن است که ماده در اصل تهی است. زمان یعنی تغییر موجود در ماده ، و از این تغییر و حرکت در مواد ، ذهن ما چیزی به نام “زمان” ساخته است. زمان بعد چهارم ماده هم نیست. متذکر می شوم ، همانطور که از سقوط اجسام ،بر اثر نیروی جاذبه ، ذهن ما چیزی به نام بالا و پایین ساخته است ( در حالی که در کل عالم ، بالا و پایینی وجود ندارد) و همینطور از تغییر و حرکت موجود در ماده، ذهن ما چیزی به نام زمان ساخته است. در ضمن زمان ازلی و ابدی هم نیست؛ چون یک سر آن در حال است. بنابراین ازل آن نمی تواند در بینهایت باشد. زمان ابدی هم نخواهد بود و پایانی خواهد داشت؛ یعنی هر وقت که عمر مواد به پایان برسد زمان هم به پایان خواهد رسید. طبق فرضیه جدید: گذشته، حال و آینده هم زمان وجود دارد فرضیه جدید محققان با رد باور قدیمی در مورد حرکت رو به جلوی زمان، مدعی است که گذشته، حال و آینده در زمان بطور دائم و پیوسته وجود دارند. بر اساس این فرضیه، اگر از بالا به جهان نگاه کنیم، می‌توان مشاهده کرد که زمان در همه جهات منتشر شده است.

No comments:

Post a Comment