Friday, December 29, 2017

سخنان بزرگان - برتولت برشتبسیاری نمی دانند که وقتی رژه می روند دشمن پیش قراول شان است. صدایی که به آنها فرمان می دهد صدای دشمن شان است. آنکه از دشمن سخن می گوید خود دشمن است.
برتولت برشت 


No comments:

Post a Comment