Thursday, August 09, 2018

آیا آخوندها اسلام را بوجود آوردند یا اسلام آخوندها را - مهدی یعقوبیآیا آخوندها اسلام را بوجود آوردند یا اسلام آخوندها را
حکایت آخوند و اسلام همان مسئله قدیم مرغ و تخم مرغ است  که پیشدرآمد بحث کشاف و دامنه دار  فلاسفه باستان در باره نحوه پیدایش جهان بوده است .
اما برویم سر اصل مطلب:
عده ای میگویند که آخوند های عزیز اسلام را خراب کرده اند و آنها هیچ ربطی به این دین مبین ندارند یعنی همان حقیقت ابدی که در این بیت خلاصه شده است.
اسلام به ذات خود ندارد عیبی ؟؟
هر عیب که هست از مسلمانی ماست؟
یا
 کی شود دریا ز پوز سگ نجس
کی شود خورشید از پف منطمس

اما براستی چرا اسلام عزیز این دین صلح و مهربانی تولیداتش در طول تاریخ فقط آخوند و ملا و زمامداران خونریز و ستمگر  بوده است .  آیا استغفرلله کافران درست می گویند :
از کوزه همان برون تراود که در اوست

یا گنج و جواهری هم در ته این کوزه ،جز این میوه های مسموم و زهرآگین وجود دارند که چشمهای ما قاصر از دیدن آن است و هنوز نتراویده اند و با علوم غیبیه باید به اکتشافش پرداخت.
به ما یک نمونه از حکومت های دموکراتیک یا حداقل نیمه دموکراتیک در طول تاریخ اسلام نشان دهید
حتما می گویید حکومت عدل علی که هر آدم غیر مسلمان با شنیدن نام و خواندن سرگذشت واقعی اش مو بر تنش سیخ می شود و دست و پایش شروع می کند به لرزیدن .
 بخصوص ماجرای بنی قریظه که تقریبا همه علمای بزرگوار اسلام تایید کرده اند و ماله کشان طبق معمول روی حقیقت واقعه با شگردهای قدیمی و لو رفته رنگ پاشیده اند.

به راستی این امام عادل و دادگستر اینهمه مال و منال را از کجا می آورده است تا خرج آنهمه زنان و کنیزان و فرزاندانش بکند . مگر مخارجش جز از جهاد بوسیله مجاهدان صدر اسلام که بقول زرین کوب در یک قلم فقط 60 هزار زن ایرانی را به اسیری گرفتند و با آنها دستعجمعی به سکس پرداختند و سپس به عنوان برده در بازارهای مدینه و ... به فروش رساندند .

بیخود وقت خود را برای یافتن جامعه ای معتدل در تاریخ اسلام تلف نکنید ، و مفرضات و ایده آل های ایرانی و دراماتیزه شده خود را به جای این پیشوایان که بقول خودشان دینشان بر شمشیرشان حمل می شود قرار ندهید . تاریخ اسلام جز جنگ و جنایت و جهل و جنون و نفرت و خون وجود ندارد . دموکرات ترینش در دهه دوم قرن 21 همین بشار اسد است که کراوات می زند . آنسوتر هم همین خمینی و بن لادن و داعش ، بوکوحرام و طالبان و ....
آیا فکر می کنید در آینده از ریشه این درخت که در ایران با دریاهایی از خون بی گناهان از خرد و جوان و پیر آبیاری شده است و می شود جز میوه های زهرآگین ببار بیاورد .


شعر و شعارها را کنار بگذاریم گذشته چراغ راه آینده است.

No comments:

Post a Comment