Tuesday, October 09, 2018

این کجی از راستی ماست 
انوشیروان ساسانی به خاطر پیرزنی که حاضر نشد خانه اش را بفروشد دیوار کاخ کسری را کج بنا کرد یکی از بزرگان از او پرسید این کجی بهر چیست ؟
انوشیروان گفت ؛ این کجی از راستی ماست 
**********
 
گویند چون انوشیروان دادگر قصد ساخت کاخ خود را در مداین داشت دستور داد تا زمینهای اطراف را از صاحبانشان به قیمتی مناسب بخرند و صاحبان زمینها را راضی کنند .
در میان همسایگان پیرزنی تنها بود و خانه کوچک و محقری داشت و هر کاری کردند و هر قیمتی را گفتند پیرزن حاضر به فروش خانه اش نشد و میگفت میخواهد همسایه شاه باشد
مطلب را به شاه گفتند و انوشیروان که پادشاهی مردم دار و دادگر بود گفت که کاری به پیرزن نداشته باشند و خانه پیرزن را مستحکم کنند و ساختمان قصر را در کنار آن به صورت کج بسازند

پس از اینکه این کاخ زیبا ساخته شد ،  خدمه قصر شکایت کردند که پیرزن در خانه اش هر روزی دودی به پا میکند که آن دود باعث میشود نقشهای زیبای کاخ سیاه گردند .
ولی باز انوشیروان دادگر طرف پیرزن را گرفت و گفت که هرگاه نقوش کاخ سیاه شد دوباره رنگ آمیزی کنند ولی مزاحم پیرزن نشوند و او را از دود کردن باز ندارند
پیرزن ماده گاوی داشت که آخر هر روز به خانه می آمد و پس از اینکه پیرزن شیرش را می‌دوشید باز به بیرون میرفت .
خدمه قصر مجبور بودند وقت آمدن گاو فرشهای جلوی کاخ را جمع کنند و پس از رفتن گاو دوباره فرشها را می گستراندند
روزی فرستاده قیصر روم با هدایای بسیار به کاخ آمد و ساختمان زیبای آنرا دید ولی مشاهده کرد که صحن کاخ کج است.
گفت : این صحن باید چهارگوش باشد؟!
داستان کاخ را برایش بازگو کردند . فرستاده روم با شنیدن آن گفت :
" این کجی نیک تر از راستی است 

تاریخ طبرستان ، ترجمه آثارالبلاد و اخبار العباد

No comments:

Post a Comment