Friday, November 21, 2014

اعتراض به اعدام یعنی توهین به مقدسات
« اهانت به مقدسات اسلامی حکمش اعدام است و در جایی که تشکیل دادگاه برای چنین فردی میسر نباشد هر فرد مسلمانی موظف است شخصا اقدام کند … مردم اگر با دلایل قطعی برایشان ثابت شد که توطئه ای علیه نظام جمهوری اسلامی در کار است و می خواهند این نظام را براندازند، دیگران هم به هر دلیل توجه ندارند یا به صلاح خود نمی دانند، اگر مردم قطع پیدا کردند خودشان باید اقدام کنند. این هم از مواردی است که توسل به خشونت جایز است …
 اگر شخصی به مقدسات و یا حکومت اسلامی توهین کرد اسلام حق داده خونش را بریزند، دادگاه هم نمی خواهد.» (سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران – صبح امروز ۱۳۷۸/۱/۲۳