Saturday, November 28, 2015

این روزها همه از پروژه نفوذ می گویندنفوذ
شنیدم آخ و اوخی خانه شیخ
بدیدم آلت مردی نعوظ است
یکی از آن زنان نازنینش
کنار پنجره در حال قوز است
بگفتم با خودم ملا که اکنون
به روی منبر مسجد هنوز است
پس این بیگانه اندر خانه اش کیست
گمانم پیرمرد پینه دوز است
و یا بادا زبانم لال « دژمن »
درون خانه در حال نفوذ است

مهدی یعقوبی