Wednesday, June 07, 2017

داعش داخلی و داعش خارجی دو روی یک سکه اند و سر و ته یک کرباس
حملات تروریستی هدایت شده از خارج چه از سوی دولتهای خارجی و چه گروههای داعشی و تروریستی در خدمت بقای رژیم و مشروعیت بخشیدن به دشمنان مردم  ایران یعنی آخوندهای حاکم است . 
آخوندهای حاکم با بهانه قرار دادن این نوع حملات و  استفاده ابزاری از آن تلاش میکنند حکومت کهریزکی خود را مشروع جلوه دهند حال آنکه داعش خارجی و داعش داخلی اگر چه با هم اختلافات خانوادگی و مسلکی دارند اما در کل دو روی یک سکه اند و سر و ته یک کرباس . 
نگاهی به قتل عام دهها هزار زندانی  بی گناه در دهه 60  و کشتار مردمی که در سال 88 با دستهای خالی به خیابان آمده بودند و به راهپیمایی مسالمت آمیز دست زدند نشان میدهد که در واقع ریشه داعش در همین نظام آخوندها نهفته است و این تروریست هایی که منطقه را به خاک و خون کشانده اند شاخه و برگهای همین درخت مسموم و خون آلود نظام میباشند .