Thursday, November 07, 2013

حسن روحانی توطئه گرها را باید در نماز جمعه بدار بکشند تا تاثیر بیشتری داشته باشد


تقاضای دیگر من اینست که توطئه گرها را هنگام برگزاری نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تاثیر بیشتری داشته باشد .