Sunday, March 01, 2015

گزارش تصویری از اعتصاب سراسری معلمان

کارد به استخوان رسیده 


از خشم گرسنگان  بترسید بترسید
از شورش ناگهان  بترسید بترسید

از چهره مادران سر قبر عزیزان
در خطه  خاوران  بترسید بترسید

از پرده خون به چشم این مردم در بند
با کارد بر استخوان بترسید بترسید

از کودک آن مرد که بر دار خروشید
با دیده  به آسمان بترسید بترسید

از شیر زنی که شد تجاوز دل زندان
با کینه جاودان بترسید بترسید

از رویش خونهای فرو ریخته بر خاک
در جنگل ارغوان  بترسید بترسید

از صاعقه هایی که به یک روز بترکد 
در بغض ستمکشان بترسید بترسید 

از لحظه  انفجار  انبار  مهمات
در سینه هر جوان بترسید بترسید

از زلزله هایی که به یکباره بپاشد
سرتاسر کاختان  بترسید بترسید

مهدی یعقوبی

وعده ها ی دروغین عامل نفرت ماست


خط فقر 3 میلیون حقوق ها 1 میلیون


ما خواهان پایان دادن به تبعیض و نابرابری هستیم
جامعه معلمان ایران

حرمت معلم زیر پای تورم وگرانی
خط فقر سه میلیون حقوق معلم یک میلیون 
ما خواهان حقوق و مزایای مکفی شایسته زندگی امروز هستیم 
نه زندان، نه تهدید، نه اخراج ، معلم زندانی آزاد باید گردد 
جای معلم در زندان نیست 
امنیت معلم تامین باید گردد 
فعالان صنفی معلمان را آزاد کنید 
تشکل حق مسلم ماست 
منزلت، معیشت حق مسلم ماست 
بیمه تکمیلی کارآمد حق مسلم ماست
ما خواهان حقوق بالاتر از خط فقر هستیم 
آقای روحانی در عدالتت شک کن
تحقیر اجتماعی و اقتصادی معلم تا کی
حقوق ما هیچ تناسبی با تورم کمر شکن ندارد 
ما خواهان رفع تبعیض از سطوح مختلف آموزش و پرورش هستیم 
معلم بیدار است از تبعیض بیزار است 
تشکل یابی حق مسلم ماست 
خصوصی سازی مدارس را متوقف کنید 
آموزش کیفی برابر و رایگان میخواهیم