Monday, March 30, 2015

برق مجانی که آیت الله خمینی گفته بود


امروز8 فروردین فردی در اهواز در منطقه زرگان حین سرقت سیم برق به این طرز وحشتناک کشته شد

طبعا کسی که برای به دست آوردن لقمه نانی اینگونه جانش را به مخاطره می اندازد و  جزغاله میشود ، از آقازاده ها و یا بچه پولدارای حکومتی نیست . 
مردم اهواز روی دریایی از نفت زندگی میکنند و یکی از فقیرترین استان های ایران محسوب میشوند . 
روزی آیت الله خمینی میگفت که برق را مجانی میکند و هم اکنون مردم همان سرزمین از فقر و گرسنگی  دست به دزدی سیم برق ها می زنند و اینگونه وحشتناک کشته میشوند .