Monday, March 30, 2015

این نمک معجزه می کند و هفتاد بیماری را شفا می دهد


نمک دکتر روازاده 
شفای هفتاد نوع بیماری است 
فقط دو هزار و هشتصد تومان