Tuesday, February 11, 2020

احمد کسروی - آنچه ایرانیان را بدبخت کرده است مذهب است
‫‪١‬ـ داستانی که هزار و سیصد سال پیش رخ داده به آن پرداختن و به گریه و سوگواری برخاستن از خرد‬ ‫روگردانیدن و آن را لگدمال ساختنست‪ .‬اینکه پنداشته اند که خدا از این گریه و زاری خشنود گردد و پاداشها‬ ‫خرُدانه باشد و سودی از آن برخیزد‪ .‬گریه و‬ ‫دهد نادانی دیگری از آنان میباشد‪ .‬خدا از کاری خشنود گردد که بِمویه به یک داستان کهن هزار ساله چسودی تواند داد؟!‪ ...‬چرا خدا به آن پاداش دهد؟!‪...‬‬
‫شگفتست که بازماندگان حسین خودشان پس از یکی دو سال‪ ،‬پیشآمد را فراموش ساختند و به زندگی‌‬ ‫پرداختند‪ .‬چنانکه گفتیم علی بن الحسین با یزید آشتی کرد و با او دوستی نمود‪ .‬سکینه دختر‬ ‫حسین که به گفته روضه خوانان در ویرانه شام مرده است و باشد که شیعیان به این مرگ او‬ ‫خروارها اشک ریخته اند‪ ،‬سالها پس از آن زیسته و زن مصعب بن زبیر شده بود که سپس نیز‬ ‫زن عبدالملک بن مروان گردید و با خوشیها زندگی بسر داد‪.‬‬

‫ولی شیعیان پس از هزار و سیصد سال آن داستان را فراموش نمی کنند و آیا این دلیل روشنی به سبکمغزی‬ ‫و بیخردی یک مردمی شمرده نخواهد بود؟!‪...‬‬
‫‪٢‬ـ به سینه زدن‪ ،‬زنجیر به تن کوفتن‪ ،‬گِل به رو مالیدن‪ ،‬خاک به سر ریختن‪ ،‬سر خود شکافتن‪ ،‬جُستن و‬ ‫افتادن‪ ،‬نعره ها کشیدن و اینگونه کارها جز نشان دْژخویی و بیابانیگری نیست. ‬شیعیان اینها را هنری پنداشتندی‬ ‫و اگر در میان تماشاچیان یک یا چند تن اروپایی بودی بنام خودنمایی‌‪ ،‬بیشتر کوفتندی و زدندی و بلندتر‬ ‫نعره ها کشیدندی‪ .‬ولی راستی آنست که همین نادانیها و مانندهای آن دستاویز به دست اروپاییان داده که‬ ‫ایرانیان و دیگر شرقیان را »نیمه وحشی« شمارند و به زندگانی آزاد شاینده ندانند‪.‬‬
‫اروپاییان از سالها کوشیده اند که شرقیان را در نادانیها و دْژخویی هایی که میداشته اند‬ ‫و میدارند پایدار گردانند و از این رفتار دو نتیجه خواسته اند‪ :‬یکی آنکه شرقیان در سایه‬ ‫‌همین نادانیها‪ ،‬ناتوان و درمانده باشند و به آسانی گردن به یوغ چیرگی آنان گزارند‪ .‬دیگری‬ ‫اینکه بهانه در دست باشد و به »نیکخواهان جهان« که در اروپا نیز فراوانند پاسخی توانند داد

No comments:

Post a Comment