Monday, February 14, 2011

عکسی از دو شیر زن ایرانی در تظاهرات 25 بهمن


دوستان اگر یهو سید حسین موسوی و کروبی به سرشان زد و هوای دوران طلایی امام را کردند و بیانیه دادند که به خانه هاتان بر گردید ، میدان را یعنی خیابان را به هیچ عنوان ترک نکنید . امروز مردم با به آتش کشیدن عکسهای خامنه ای و خمینی فریاد کشیدند که نظام فاشیستی جمهوری اسلامی در تمامیتش باید برود . باید تا آخرین نفر و آخرین نفس ایستاد . این رژیم  اگر از زیر این ضربه سهمناک کمر راست کند کهریزکها ده برابر میشود .
خانه و کاشانه و ناموس ما خیابان است . باید با هر قیمتی آن را حفظ کرد .
تظاهرات امروز برای هزارمین بار ثابت کرد که بخصوص از صدر مشروطه تا بحال هیچگاه مردم  از جانفشانی در راه آژادی دریغ نکرده اند . آنها با دست خالی به خیابانها آمدند و سینه سپر در برابر گلوله ها کردند . پاشنه آشیل آنها رهبری است که سست و بیحال است . حداقل خواست ملت ایران که خونشان کوچه خیابانها را سرخرنگ کرده است از آقایان موسوی و کروبی این است که برای خونریزی کمتر و ببار نشستن جانفشانی ها از آنها بخواهند که در میدان بمانند . اما آنها  خاموشی گزیده اند . خاموشی ای که به قیمت جان و مال و زندان و دربدریهای همین تظاهر کنندگان تمام میشود . کسی که فراخوان میدهد باید پیشاپیش حرکت کند ، اما رهبران ما مثل لاکپشت ها حرکت میکنند آنهم در پشت ملتی که با دست خالی آزادی را فریاد میزند .

آقای موسوی ، زبانم لال ، نکند فردا بگویید که برای جلوگیری از خونریزی بیشتر از شما ملت ایران میخواهم که به سر کار و زندگی بر گردید .  این حرف یعنی کشت و کشتار بیشتر و رها کردن مردم بیدفاع در چنگال گرگهای هار ولایت .
                                                    
                     عکسهایی از خیزش مردم در 25 بهمن
                                           25 بهمن
                                                    25 بهمن
                                                                      25 بهمن