Sunday, September 14, 2014

مفسدان


 

مفسدان آن قاتلان بر منبرند
روی لب نام خدا می آورند
پول نفت و گاز را هر روز و شب
رو به حزب الله لبنان می برند
مفسدان عمامه بر سرهای زشت
یا همان دزدان بیت رهبرند
جای شور و شوق و شادی هر کران
قتل عام بی گناهان در سرند
یا علی گویان به مثل گرگها
در خیابانها جگر را می درند

از لجنزاران تاریخ آمدند
تخم وحوشان همه یغماگرند
بر جبین آغشته از ننگ ابد
با شیاطین نیمشب همبسترند
بربریت مذهب و آئین شان
وحشی و خونریز در هر منظرند
شرعشان در قبضه شمشیرهاست
از تبار داعشی ها بدترند
بر موتورها کوچه کوچه شهر شهر
تیغ بر کف صف به صف در عرعرند
از برای تار مویی کف به لب 

با طناب دار  در هر معبرند
می پرستان را به خنجر می کشند
خصم آزادی به خاک کشورند
نزدشان ایرانیان یکسر همه
یا مسلمان یا که از دم کافرند
با سر بّریده شادی میکنند
دین خود را روی خون می گسترند

مهدی یعقوبی