Tuesday, July 17, 2018

اهمیت آلترناتیو - مهدی یعقوبیبا سرنگونی جمهوری اسلامی مردم ما اولین گام را در راه دشوار آزادی بر میدارند . آخوندها و دم و دنبالچه هایشان تنها خار و خاشاکهای سطح این دریای متلاطم هستند که به زباله دانی تاریخ ریخته میشوند اما تضادهای جوشان جامعه در اعماق  لاینحل باقی می مانند .
یکی از حلقات مفقوده و بنظر من اصلی ترین حلقه اش در جامعه  ما ناآگاهی و جهل مقدس است که مانند خوره در وجود ایرانیان افتاده است و روح و روان آنها را از ارزشهای انسانی تهی و پر از لوش و لجن کرده است . این پاشنه آشیل را بارها فرزانگان این سرزمین بخصوص پس از انقلاب مشروطه یادآوری کرده اند و بر اساس همین تذکرات توسط داعشیان وطنی بطرز فجیعی به قتل رسیده اند . تا زمانی که این نقطه ضعف حل و فصل نشود بعد از هر پیروزی تاکتیکی و  استراتژیک پس از مدت کوتاهی  در به همان پاشنه خواهد چرخید و همان آش خواهد بود و همان کاسه .
من خودم از کسانی بودم که بهترین دوران زندگی ام غرق در جاذبه های افکار پوپولیستی بودم و هر شعر و شعار سازمانی را مانند آیات کتابهای مقدس باور می کردم . افق دیدم محدود بود و مسائل بغرنج جامعه را سیاه و سفید می دیدم و دست به ساده سازی مکانیکی میزدم .  از پس چند دهه هنوز  پژواک سخنان یکی از مسئولان تشکیلاتی ام در گوشم می پیچید :
بر سردر سازمان ما دو کلمه نوشته شده است: فدا و صداقت

شک ندارم که او درست میگفت و  در نقل قولهایش صادق بود اما من بعدها فهمیدم که فدا و صداقت اگر با خرد و تفکر  توام نباشد بطور اتوماتیک و دیالکتیکی از آن داعش و طالبان و خمینی و .... بیرون خواهد آمد .
بر این اساس این که چه آلترناتیوی  بر سر کار بیاید درجه اهمیتش بسا بیشتر از سرنگونی است آنهم در جامعه ای که از نوک پای انگشتانش تا فرق سر از لجنزار خرافات آلوده است . خرافاتی که با سدهای آهنین در برابر هر ترقیخواهی و پیشرفت ایستاده اند . خرافاتی که با مذهب اسلام از همان آغاز عجین شده اند .
بهترین گزینه در برابر این هیولای مهیب که هر انقلابی را  پس از هر پیروزی دوباره به دست ارتجاع و دشمنان دیگری میدهد آلترناتیوی است که بتواند بصورت ریشه ای  با این معضلات برخورد کند .  آلترناتیوی که خود آلوده به این ویروس و سم مهلک که خرد انسانی را فلج می کند نشده باشد و ماهیت و ذاتی متفاوت داشته باشد تا دگرگرگونی ها از سطح به عمق جریان یابد و جامعه با این تغییرات ساختاری دوباره باز به همان فرایند و دور تسلسل مرگبار  دچار نشود.

No comments:

Post a Comment