Tuesday, July 03, 2018

مختصر و کوتاه من قرآن را  بارها و بارها خوانده بودم . اما در چارچوب مذهب اسلام و با ترجمه .
و چه رویاهای دور و درازی در باره این کتاب داشتم . چه در زندان و چه در میدانها .

  در آن زمان حتی ذره ای در آیاتش شک نداشتم . همیشه فکر میکردم که آخوندها و اسلافش حقیقت آن را تحریف کردند و اگر اسلام واقعی همانطور که در صدر اسلام بوسیله رسول خدا ارائه شد در جامعه پیاده شود جهان تبدیل به بهشت خواهد شد .

 اکنون چند دهه از آن چرخش ایدئولوژیک گذشته است . تنها تغییری که در من ایجاد شده است این است که نه تنها ذره ای اعتقاد به آن کتاب مقدس ندارم بلکه شک ندارم که اگر احکامش حتی در عالی ترین شکلش هم در هر جامعه ای پیاده شود ، نه تنها جهان را تبدیل به بهشت نمی کند بلکه هر بهشتی را هم به جهنم تبدیل می کند.
مهدی یعقوبی
 

No comments:

Post a Comment