Sunday, October 19, 2014

مصطفی بادکوبه ای در گردهمایی "پشتیبانی از کوبانی" روبروی سازمان ملل متحد ۲۳ مهرماه
 دفاع از کرد دفاع از شرف ایران است 
 
مصطفی بادکوبه ای شاعر مبارز که دلش زمانی با فتنه گران !؟ بود اکنون علاوه بر آنها دلش با شیرزنان و مردان کرد کوبانی است که در نبرد علیه داعش سلاح به کف گرفته اند و در راه آزادی خود تا آخرین نفس و آخرین نفر می جنگند .