Tuesday, October 28, 2014

ایرانیان با شنیدن این خبر چه شاد شده اندپسر مرتضی سربندی که چارپایه زیر پای ریحانه بی گناه را در لعن و نفرین 80 میلیون ایرانی کشید و ننگ ابدی را برای خود خرید در آلمان بازداشت شد و این خبر موجی از شادی را در بین ایرانیان بر انگیخت . ایرانیانی که با اعدام ریحانه  جگرشان آتش گرفت و رگباری از لعن و نفرین را به این خانواده و حکومت آخوندی فرستادند . به نقل از خبرنامه ملی ایرانیان :

جلال سربندی فرزند مرتضی سربندی که حکم قصاص ریحانه جباری را، با توجه به مبهم بودن پرونده انجام داد، بلافاصله پس از اجرایِ حکمِ ریحانه جباری، برای خرید دارو با ۲ تن‌ از همکارانش به آلمان سفر نمودند، نامبرده و همکارانش توسط پلیس امنیتی‌ آلمان در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۴ ساعت ۱۶ در شهر فرانکفورت دستگیر و به بازداشتگاه پلیس هدایت گردیدند. همراهانِ نامبرده، دونفر از افراد حفاظت و اطلاعات سپاه هستند که به صورت پوششی به عنوان مدیران شرکت وارد کننده دارو در ایران، به آلمان آمده بودند. هر سه‌ بعد از مراحل بازجویی به دستور دادستان کّل آلمان فدرال، بازداشت موقت گردیدند. افراد بازداشت شده جلال عبدالعلی سربندی، حمید کریمی‌، علی‌ میر هاشمی هستند که، بعد از بررسی مشخص گردید نامبردگان مبلغ ۹۸۷/۵۰۰ یورو دارو خریداری کرده بودند، که قرار بوده توسط کشتی‌، از هامبورگ وارد ایران بشود، اموال فوق بدلیل نبودن برگه هایِ بازرگانی و دیگر اوراقِ مربوطه، توقیف و مصادره شده اند و نامبردگان تا تعیین تکلیفِ نهایی این پرونده تحتِ نظرِ پلیسِ آلمان خواهند بود.