Sunday, October 12, 2014

ماه روی سر ما می رقصد - شعر تازه ای از مهدی یعقوبی


 
خواب یا بیداری
آخرین بار تو را
چه زمان من دیدم
در کجا بود چه وقت
که تو را بوسیدم
در خم برکه ای آرام و زلال
یا که در گوشه ای از جنگل سرسبز شمال
گیسوانت سر زانویم بود
و تو در آغوشم